Telefón: |Email: info@angelcaresk.sk

Obchodné podmienky

/Obchodné podmienky
Obchodné podmienky 2019-08-09T10:32:33+00:00

1. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup v internetovom veľkoobchode angelcaresk.sk. Internetový obchod prevádzkuje Angelstore s.r.o., podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

2. Kedy a ako dostanem tovar?
Po potvrdení objednávky emailom je objednávka platná a nami zaevidovaná. Tovar exoedujeme a odovzdávame DPD  1x  týždenne. Ak nie sme schopní objednávku zaistiť v primeranom termíne, budeme Vás kontaktovať.

3. Doprava

Pre dopravu používame DPD. Tovar je zasielaný na dobierku, alebo je možné tovar po dohovore vyzdvihnúť osobne.

 Maloobchodné objednávky

Pri vasej objednávke účtujeme náklady na dopravu vo výške 4,- EUR.

4. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového veľkoobchodu www.angelcaresk.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.angelcaresk.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.
Prehlasujeme, že všetok tovar ponúkaný v rámci internetového obchodu angelcaresk.sk, pochádza zo skladov oficiálnych dovozcu a distribútora značky Angelcare pre Európu.
Ceny uvedené v cenníku sú konečné.

Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Kupujúci nemôže odstúpiť podľa odseku 7 od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

6. Záverečné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedenú v katalógu internetového obchodu angelcaresk.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanú objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
3. Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu previesť maximálne do 24 hodín od objednania, alebo potom, ak je dodávateľom prekročená písomne potvrdená dodacia lehota. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom.
4. Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odseku 1 obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust § 409 a nasl.

Celý obsah stránky www.angelcaresk.sk, vrátane informačných stránok, fotiek, popisov, grafík, zvukových záznamov, ochranných známok tvorí predmet duševného vlastníctva spoločnosti Angelstore  s.r.o. alebo jej partnerov. Spoločnosť Angelstore s.r.o. si vyhradzuje všetky práva spojené s kopírovaním a rozširovaním akejkoľvek časti stránky. Tvorba internetovej stránky a jej štruktúra podliehajú osobitnej ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, a  nemôže byť po častiach ani ako celok skopírovaná. Neoprávnený zásah do práv duševného vlastníctva má trestnoprávne a občianskoprávne následky.

 

Aktualizované 25.05.2018